+3670 703 8837 info@webugyved.com

Általános Szerződési Feltételek Online Szolgáltatásokhoz

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazza Dr. Makó Klaudia ügyvéd mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.webugyved.com weboldalon nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek) jogait és kötelezettségeit.

 

 1. Értelmező rendelkezések

Jelen ÁSzF alkalmazásában:

 

 1. Szolgáltató:A Szolgáltató Makó Klaudia ügyvéd (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 1., BÜK azonosító: 19593), aki a www.webugyved.com weboldalt, ennek rendszerét üzemelteti, illetve a rendszerrel kapcsolatos know-how és szerzői jogok kizárólagos jogosultja. Szolgáltató szakvizsgázott ügyvéd, aki az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben (a továbbiakban: Ütv.), illetve a vonatkozó kamarai szabályzatokban foglaltaknak minden tekintetben megfelel, érvényes kamarai regisztrációval és közepes összegű (8 millió Ft-os) felelősségbiztosítással rendelkezik, így jogosult az ügyvédi szolgáltatást saját nevében és kockázatára végezni.

 

 1. Ügyfél/Tag:A Szolgáltatást a saját nevében igénybe vevő természetes, vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet.

 

 1. Ügyvéd: a Szolgáltatóval szerződött, más ügyvéd, aki a Szolgáltatóval kapcsolatos, a) pontban írott törvényi követelményeknek mindenben megfelel. Ügyvéd az online jogi szolgáltatások végzése során a Szolgáltató ügyvéd helyettesítését látja el.

 

 1. Jogi szolgáltatás:Szolgáltató az Ügyfélnek a webugyved.com rendszeren keresztül nyújtott, következő jogi szolgáltatások: tanácsadás (online stream felület igénybevételével, vagy emailben) és okiratszerkesztés (szerződésírás, beadványszerkesztés, stb.).

 

 1. Adat:minden olyan információ, tény, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatóval, valamint a Szolgáltató az Ügyféllel a Szolgáltatással összefüggésben közöl. Ügyvédi titkot képező Adat (a továbbiakban: Ügyvédi Titok): minden olyan információ, tény, vagy egyéb adat, amelyet az Ügyfél az Ügyvéddel a Jogi szolgáltatások teljesítése során, azzal összefüggésben közöl, oszt meg. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyvédi Titokkal összefüggő Ügyvédi kötelezettségeket az Ütv. 8. §-a szabályozza, eszerint:

 

 1. § (1)11Az ügyvédet – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.

(2) A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

 

 1. Kredit: A Szolgáltató, illetve az Ügyvédek által alkalmazott elszámolási egység, amellyel a Szolgáltatások, illetve a Jogi szolgáltatások díjának kifizetése történik. A Kredit forint, illetve euro értékét a Szolgáltató jogosult meghatározni akként, hogy bárminemű változás annak közzétételétől számított 9. naptól hatályos.

 

 1. Weboldal:webugyved.com domainnévvel ellátott weboldal.

 

Ellenkező megállapodás hiányában jelen ÁSzF az Ügyfél, illetve az Ügyvéd és a Szolgáltató között létrejött, a www.webugyved.com oldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogviszonyra kiterjed. Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon regisztrált valamennyi ügyvéd ismeri és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket és a Jogi szolgáltatások nyújtása során annak megfelelően jár el.

 

 

 1. A szerződés létrejötte, a szolgáltatások igénybevételének feltételei

 

 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a weboldalon ingyenes és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat érhet el. A weboldal szolgáltatásait Ügyfél kizárólag előzetes regisztrációt követően veheti igénybe. A regisztráció során az Ügyfél köteles mindazon személyes adatait megadni, amelyek az igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően a szolgáltatás biztonságos és jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez szükségesek.

 

 1. Ingyenes szolgáltatások (Szolgáltatás)

 

2.1. Szolgáltató az Ügyfelek részére a weboldalon keresztül az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja:

– jogi fórum

– jogi blog

– ingyenes jogi hírlevél.

 

2.2. A Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél előzetesen regisztráljon a weboldalra. A regisztráció során Ügyfél legalább az alábbi személyes adatait köteles megadni:

– név,

– lakóhely (város),

– email cím,

– szabadon választott felhasználónév (amely különbözik a Weboldalon korábban regisztrált más Ügyfél felhasználónevétől) és jelszó.

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok helyességéért kizárólag ő felel. Ügyfél a személyes adatait bármikor jogosult módosítani a Weboldal felületén keresztül.

 

2.3. A Szolgáltatás igénybevétele során Ügyfél jogosult a Weboldal fórumaihoz hozzászólni, új topicot létrehozni és kérdést feltenni, jogosult továbbá a Weboldal blogbejegyzéseihez hozzászólni, illetve az ingyenes jogi hírlevélre feliratkozni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ingyenes Szolgáltatás igénybevétele során a hozzászólásai nyilvánosak, tudomásul veszi továbbá, hogy hozzászólásai, az általa közzétett tartalmak, stb. nem sérthetik más szerzői, vagy személyiségi jogait, nem valósíthatnak meg bűncselekményt, illetőleg nem sérthetnek más hazai, vagy európai uniós jogszabályi rendelkezéseket; tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató jogosult az általa ilyennek ítélt tartalmakat Weboldaláról eltávolítani.

 

2.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy hozzászólásai, illetve az általa feltöltött egyéb tartalmak kizárólag az itt felsorolt okból kerülhetnek eltávolításra, ennek megítélése azonban a Szolgáltató kizárólagos joga. Ügyfél tudomásul veszi, hogy hozzászólása eltávolítása miatt semmiféle kártérítési-, vagy egyéb igényt nem támaszthat Szolgáltató felé, tudomásul veszi továbbá, hogy az általa feltöltött jogszabályellenes, avagy harmadik személyek jogát bármilyen módon sértő tartalmakért a Szolgáltatót teljeskörűen kártalanítani köteles, amennyiben harmadik személy ilyen igényt támaszt Szolgáltató felé az Ügyfél által feltöltött tartalmak következtében.

 

2.5. Szolgáltató vállalja, hogy az ingyenes Szolgáltatásokat, az ennek során a Weboldalra feltöltött tartalmakat a megfelelő szakemberek – ügyvédek, adótanácsadók, építész szakemberek, stb. – közreműködésével, magas szakmai színvonalon nyújtja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

 

 1. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások (Jogi szolgáltatások)

 

3.1. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon felületet biztosít annak érdekében, hogy az Ügyfelek és a Szolgáltató ügyvéd között jogi tanácsadásra, illetőleg okiratszerkesztésre irányuló ügyvédi megbízási szerződés jöjjön létre akként, hogy a megbízás teljesítése szintén a Weboldalon keresztül, online történjen (a továbbiakban: Jogi szolgáltatások). Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megbízási szerződés megkötése, illetve annak teljesítése során a megbízott Ügyvéddel kerül jogviszonyba. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót a megbízás teljesítéséért díj – Ügyvédi munkadíj illeti meg -, az elszámolásra és a teljesítésre a Szolgáltató Ügyvédi Üzletszabályzata (jelen általános szerződési feltételek mellett, azzal együtt) is irányadó.

 

3.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatások igénybevétele során közte és Szolgáltató Ügyvéd között ügyvédi megbízási szerződés jön létre, amely megfelel az Ütv. rendelkezéseinek, azaz – többek között -:

– az Ügyvéd a megbízás teljesítése során teljeskörű titoktartásra köteles,

– Ügyvéd a tevékenységéért teljeskörű anyagi felelősséggel tartozik, ennek érdekében köteles megfelelő – legalább a minimális biztosítási összeget elérő – felelősségbiztosítással rendelkezni,

– az Ügyvéd a tevékenysége során köteles a jogszabályokat betartani, ennek megfelelően eljárni és ilyen tanácsot adni,

– az Ügyvéd elsődlegesen az Ügyfél érdekét köteles képviselni,

– az Ügyvédet a megbízás teljesítéséért díj illeti meg.

 

3.3. A Jogi szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél előzetesen regisztráljon a weboldalra. A regisztráció során Ügyfél legalább az alábbi személyes adatait köteles megadni:

– név,

– lakcím,

– születési hely és idő,

– anyja neve,

– személyi igazolvány és lakcímkártya száma,

– PayPal adatok, avagy egyéb, a fizetés beazonosításához szükséges adatok,

– email cím,

– szabadon választott felhasználónév (amely különbözik a Weboldalon korábban regisztrált más Ügyfél felhasználónevétől) és jelszó.

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok helyességéért kizárólag ő felel. Ügyfél a személyes adatait bármikor jogosult módosítani a Weboldal felületén keresztül. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Jogi szolgáltatás igénybevételéhez, illetve annak Szolgáltató Ügyvéd általi megfelelő teljesítéséhez esetleges további adatokra lehet szükség, amelynek megadására nem köteles, ugyanakkor annak elmulasztása befolyásolhatja a Jogi szolgáltatás megfelelő teljesítését. Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy tőle a Jogi szolgáltatás igénybevétele során kizárólag olyan adat kerül bekérésre, amely a Jogi szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez szükséges, az adatra kiterjed továbbá az I.f), illetve a 3.2. pontban foglalt titoktartási kötelezettség.

 

3.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a megbízás teljesítés során okiratot lát el ellenjegyzésével, köteles a jognyilatkozatot tevő felek személyazonosságát és aláírási jogosultságát ellenőrizni személyi okmányok, cégkivonat, vagy aláírási címpéldány alapján. Az ellenjegyző Ügyvéd jogosult továbbá a jognyilatkozatot tevő félnek, illetve meghatalmazottjának a rendelkezésére bocsátott adatait, vagy a bemutatott igazolványait úgy is ellenőrizni, hogy megkeresi a személyiadat-és lakcímnyilvántartást, a járművezetőiengedély-nyilvántartást, az útiokmány-nyilvántartást, a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerveket avégett, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok egyeznek-e a nyilvántartási adatokkal.

 

Az Ügyvéd az adategyeztetés iránti megkeresésben köteles megjelölni a vonatkozó jogügyletet is, valamint nyilvántartást kell vezetnie a jogügyletről és az azzal kapcsolatos adatigénylésről. Az Ügyvéd az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat csak az okirat elkészítésével kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, csak bíróság, ügyészség, büntetőeljárás során eljáró hatóság és a fegyelmi ügyben eljáró kamara részére továbbíthatja. Az adatok papíralapú másolatát az Ügyvéd megőrizheti, azonban azokat a többi irattól elkülönítetten kell tárolni és 5 év után ki kell selejtezni.

 

3.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatások aktuális díjai a megkeresés, ügyféli igény jellemzőitől függően változhatnak. Szolgáltató kijelenti és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjak módosítását minden esetben legalább a hatályba lépést követő 8 nappal megelőzően közzéteszi.

 

A Jogi Szolgáltatások 2016. szeptember 1-től visszavonásig hatályos díjai a következők:

 • 30 perces skype tanácsadás díja: br. 15.000,- Ft
 • egyszeri emailes konzultáció, tanácsadás díja: br. 15.000,- Ft
 • okirat véleményezés díja: br. 20.000,- Ft
 • okiratszerkesztés díja: br. 20.000,- Ft-tól, az okirat tartalmától, hosszától függően.

 

3.6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatásokat csak azt követően jogosult igénybe venni, miután annak a 3.7. pontban meghatározott díját előzetesen megfizette az alábbi fizetési módok valamelyikének igénybevételével:

– banki átutalás,

– készpénzes banki befizetés.

Ügyfél a Jogi szolgáltatás megrendelésekor a megfelelő űrlap kitöltésével nyilatkozik az igénybe venni kívánt szolgáltatásról. Szolgáltató a beérkezett ügyfél igényt követő 24 órán belül elektronikus számlát állít ki az Ügyfél nevére és azt elektronikus levélben az Ügyfélnek megküldi. Ügyfél az elektronikus számlát a megérkezéstől számított 3 munkanapon belül rendezi, ezt követően jön csak létre a Szolgáltató Ügyvéd és az Ügyfél között az ügyvédi megbízási szerződés.

A fizetés beérkezését követően – legkésőbb 2 munkanapon belül – Szolgáltató Ügyvéd konzultálni köteles az Ügyféllel, ennek során megegyeznek

 • skype konzultáció esetén a konzultáció pontos időpontjáról,
 • emailes tanácsadás, vagy okiratszerkesztés esetén a teljesítés határidejéről.

 

 

3.7. Szolgáltató nyilatkozik és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jogi szolgáltatások ára a www.webugyved.com/arlista menüpontban, illetve jelen ÁSZF-ben is elérhető. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a díjakat a Szolgáltató határozza meg. A Jogi szolgáltatások ún. kredit-rendszerben kerülnek meghatározásra, ahol a skype konzultáció díja 30 perces online jogi tanácsadásnak felel meg, avagy egy alkalmas emailes tanácsadásnak, amely esetben Ügyfél az ügyvédi szakvéleményt, szaktanácsot írásban kapja meg, ugyanez vonatkozik az emailben átnézett és véleményezett okiratokra is. Az okiratszerkesztés díját azok bonyolultsága, hosszúsága határozza meg és minden esetben egyedileg kerül megállapodásra az Ügyféllel.

 

3.8. Szolgáltató és Ügyfél megállapodnak és Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kifizetett skype tanácsadás kizárólag az előzetesen egyeztetett időpontban vehető igénybe. Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a skype konzultáció az Ügyfélnek felróhatóan elmarad, Ügyfél a befizetett díjat elveszíti, a befizetett díjért nem jogosult új időpontban történő konzultációra.

Ügyfél fontos okból, az egyeztetett időpontot legalább 18 órával megelőzően jogosult egy alkalommal Szolgáltató ügyvédtől halasztást kérni és a skype konzultáció időpontját együttesen módosítani. Ugyanerre Szolgáltató Ügyvéd is jogosult.

Amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban vis maior, vagy egyéb, egyik Félnek sem felróható okból – pl. üzemzavar, áramszünet, stb. – marad el a konzultáció, Felek kölcsönösen egyeztetnek új időpontról. Ilyen esetben Ügyfél újabb díjfizetésre nem köteles.

 

3.9. Elállás: Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014-es kormányrendelet 13. és 20. §-ai szerint az Ügyvéd fogadóórájára történő bejelentkezést, illetve a okiratszerkesztés iránti igény benyújtását követően az ügyvédi megbízási szerződéstől nem jogosult elállni, tekintettel arra a körülményre, hogy az igények benyújtása folyamatos és Szolgáltató ügyvéd és munkatársai munkájukat és napirendjüket a folyamatosan érkező igényekhez igazodva alakítják ki és vállalásuk szerint a teljesítést az igények beérkezését követően a lehető leghamarabb megkezdik.

Ügyfél a jelen pont elolvasásával ismételten és kifejezetten tudomásulveszi, hogy a már megrendelt fogadóóra lemondására, átszervezésére (a 3.8. pontban foglaltakon kívül), illetőleg a már megrendelt okiratszerkesztési, okirat véleményezési szolgáltatástól való elállásra nincs lehetősége és ezzel kapcsolatban semmiféle díjvisszatérítést, vagy egyéb kompenzációt nem támaszthat sem a Szolgáltató Ügyvéd, sem a Jogi szolgáltatások teljesítésében közreműködő más személyek felé.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen rendelkezések nem érintik Ügyfélnek a 45/2014. kormányrendeletben szabályozott felmondási jogát, azonban díj visszatérítésre ebben az esetben sem tarthat igényt.

 

 

3.10. Minőségbiztosítás

Szolgáltató Ügyvéd vállalja, hogy amennyiben a rendszerén keresztül nyújtott Jogi szolgáltatások minősége miatt az Ügyfél az illetékes kamaránál eljárást indít és a Szolgáltató Ügyvéd felelősségét jogerős kamarai fegyelmi határozat állapítja meg, úgy Ügyfél az üggyel kapcsolatban kifizetett ügyvédi megbízási díjnak megfelelő értékű ingyenes jogi szolgáltatást vehet igénybe Szolgáltató ügyvédtől, amennyiben kéri. Az ilyen módon igénybe vehető Jogi szolgáltatás értéke megegyezik azzal az értékkel, amennyit Ügyfél a jogerősen elmarasztalt Ügyvédnek a marasztalással érintett eljárása érdekében felhasznált.

 

3.11. Szolgáltató kijelenti, hogy a Jogi szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban Ügyvédi titok körébe tartozó személyes adatot ismer meg és kezel, ennek során kötik őt az Ütv., illetve a MÜK Etikai szabályzatának titoktartási rendelkezései.

 

3.12. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai nélkül, mások számára nem azonosítható módon az általa a Jogi szolgáltatás nyújtása során feltett kérdések és a válaszok a www.webugyved.com oldalon a Blog rovatban megjelenítésre kerüljenek anonim formában akként, hogy azt egy rövid szöveges cikk keretében a Szolgáltató Ügyvéd írja meg és teszi közzé. Ügyfél a jelen pontban foglalt hozzájárulását bármikor jogosult megtagadni, illetőleg visszavonni a Szolgáltató Ügyvéden keresztül, ez esetben Szolgáltató a cikket haladéktalanul eltávolítja.

 

 

 

 

 • Titoktartás

Minden olyan adat, információ, irat, melyet Ügyfél a Szolgáltatóval, illetve Szolgáltató az Ügyféllel közöl, üzleti és/vagy ügyvédi titoknak minősül. Szolgáltató a rábízott üzleti/ügyvédi titkot a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy az általa alkalmazott munkavállalók és megbízott alvállalkozók szerződése tartalmazza a kötelező titoktartási nyilatkozatot.

Az adatok a rendelési és a regisztrációs oldalon történő adatforgalom ideje alatt védettek, hozzáférési engedéllyel nem rendelkező, illetéktelen személyeknek nem elérhetők.

A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem érinti az Ügyvédi titok védelmére vonatkozó szabályokat, arra az ott írottak az irányadóak.


 1. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

 

Szolgáltató weboldalán megtekinthető az Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege, továbbá a megelőző ÁSzF-ek a Szolgáltató internetcímén időrendben közlésre kerülnek. Az ÁSzF változása esetén a szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSzF az irányadó. Az általános szerződési feltételek bármilyen változása esetén Szolgáltató a változásokat és az ÁSZF egységes szövegét is közzéteszi a honlapján, megjelölve rajta a hatálybalépés dátumát is. Változás esetén a változások a hatálybalépést követően megkötött szolgáltatási jogviszonyokra vonatkoznak, az ÁSZF-nek visszamenőleges hatálya nincs.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

 

 • Felek kijelentik, hogy a Jogi szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült vitás kérdéseiket igyekeznek békés úton, egyeztetés útján megoldani. Szolgáltató kijelenti, hogy ennek érdekében állandó Békéltető Testületet működtet, amely a vitás kérdések megoldását hivatott megállapodás útján eldönteni. A Békéltető Testület elnöke Gulyás-Németh Noémi ügyvéd, aki az egyes békéltető eljárások lebonyolításáért felel.

Az elnök elérhetősége:

Email: info@drnemethn.hu

 

 

 • A Békéltető Testület eljárása:

Ügyfél, amennyiben a Jogi szolgáltatással kapcsolatban panasza van, azt írásban nyújtja be a Békéltető Testület elnöke részére. Elnök a panaszt kivizsgálja, ez esetben az alábbiakat teheti:

 

 1. a panaszt, mint alaptalant elutasítja – ebben az esetben Ügyfél az illetékes hatóságokhoz és bíróságokhoz jogosult fordulni, amelyek nevét és címét az elutasító döntés tartalmazza.

 

 1. a panaszt kivizsgálja és a Szolgáltatóval történt egyeztetést követően megoldási javaslattal (pl. díj jóváírás, ingyenes szolgáltatás nyújtás felajánlása, stb.) él. Amennyiben az Ügyfél a javaslatot elfogadja, erről írásbeli megállapodás készül és a panaszkezelési eljárás lezártnak tekintendő.

 

 1. Választottbírósági eljárás:

 

Amennyiben a panasz bonyolultsága, vagy más körülmény indokolja, az Elnök Választottbíróság megalakításáról határoz. Ebben az esetben értesíti az Ügyfelet és a panasszal érintett Ügyvédet a www.bpugyvedikamara.hu oldalon regisztrált, eseti választottbíróként kirendelhető ügyvédek nevéről és elérhetőségéről. Ügyfél tudomásul veszi, hogy eseti választottbíróként bármelyik budapesti ügyvéd kijelölhető (amennyiben a tisztséget elválllja), nem jelölhető ki ugyanakkor az ügyben érintett, illetve vele hozzátartozói vagy egyéb üzleti (alkalmazotti, alvállalkozói, stb.) kapcsolatban lévő ügyvéd. A ügyvédi névjegyzékből az Ügyfél és az Ügyvéd is egy-egy választottbírót választhat, akik – szintén a névjegyzékből – maguk választják ki elnöküket.

 

Szolgáltató ügyvéd és Ügyfél ebben az esetben egyenlő arányban előlegezik meg az eseti választottbírósági eljárás költségeit, a költségek viseléséről a választottbíróság az ügyet lezáró határozatában dönt.

 

A választottbírók ezt követően írásban értékelik az ügyet és annak bizonyítékait, majd együttesen hozzák meg döntésüket. Amennyiben nem jutnak döntésre, a választottbíróság elnökének szavazata dönt. A választottbírók tárgyalást és személyes meghallgatást nem tartanak, de bármelyik fél kérelmére – skype, vagy más, zártcélú távközlő rendszeren keresztül – személyes, maximum 25 perces időtartamú meghallgatást tarthatnak.

 

A választottbíróságot a panasz beérkezését követően legkésőbb 15 napon belül meg kell alakítani, döntését pedig a megalakulástól számított 30 napon belül hozza.

 

Amennyiben az ügyben érintett Ügyfél és Ügyvéd a választottbíróság döntését elfogadja, erről a Békéltető Testület elnökének közreműködésével megállapodást kötnek és a panaszkezelési eljárás lezártnak tekintendő. Ellenkező esetben Ügyfél és Ügyvéd a rendes hatósági és bírósági utat vehetik igénybe jogvitáik rendezésére.

 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban jelzett választottbírósági eljárás, illetve egyéb vitarendezési eljárások önkéntesek, azok igénybevétele Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával megadottnak kell tekinteni. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az itt jelzett választottbírósági eljárás nem felel meg az 1994. évi LXXI. törvényben foglalt eljárásnak.

 

 • Amennyiben a 4.2. pontban meghatározott alternatív vitarendezési eljárások nem vezetnek eredményre, úgy Ügyfél és Szolgáltató Ügyvéd az illetékes kamarákhoz, illetve közigazgatási és más bíróságokhoz fordulhatnak.

 

 • Ügyfél kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontját figyelmesen elolvasta, azt értelmezte és megismerte és mint magára nézve kötelezőt fogadja el.

 

 

Budapest, 2016. augusztus 31.

 

 

Dr. Makó Klaudia

ügyvéd

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Minden ügyvédi megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezik azzal, hogy a konkrét szerződésekben csak az ettől eltérő, vagy választási lehetőséget biztosító szerződéses kikötések kerülnek rögzítésre. Érvényes: közzétételtől határozatlan ideig, a módosításig.

 

 1. Ügyvéd kijelenti, hogy az ügyben közreműködő igazságügyi és más szakértők tevékenységéért felelősséget nem vállal.

 

 1. Az ügyfélfogadás kizárólag előzetesen telefonon egyeztetett időpontban az ügyvéd hivatalos irodájában történik. Ott történik a konzultáció, a jogi tanácsadás is, mely – eltérő kikötés hiányában – díjköteles, ha azt megbízás nem követi. Összege szabad megállapodás tárgya, de minimum önköltséges, azonban megbízás esetén a munkadíjba beszámít.

 

 1. Megbízó tudomásul veszi, hogy akkor, ha az eljáró ügyvéd az ügyfél érvényesíteni kívánt igényét megalapozatlannak tartja, úgy az ügyet nem vállalja annak ellenére, hogy az ügyvédi tevékenység nem eredménykötelem. Ezt követően az ügyfél a dokumentumokat véleményével együtt köteles az iroda recepcióján, 8 munkanapon belül átvenni. Ilyen esetben a konzultáció és a fentiekben foglalt munkadíjak visszafizetésére az ügyfél igényt nem tarthat.

 

 1. Az ügy vállalással megbízási szerződéssel (tényvázlattal), az abban foglaltak szerint jön létre. Ügyvállalási kényszer nincs. Az ügyvédi munkadíjban felek a szerint szabadon állapodnak meg.

A konkrét ügyre vonatkozó szerződés, tényvázlat elválaszthatatlan részét képezik annak időpontjában közzétett általános szerződési feltételek (ÁSZF). Jelenben ezen feltételek, illetve – online jogi szolgáltatás esetén – az online jogi szolgáltatások általános szerződési feltételei. A két, vagy három szerződés együtt érvényes és hatályos.

 

 1. E szerződésekre a Polgári Törvénykönyvben és a Polgári Perrendtartásban, valamint ügyvédekről szóló mindenkor hatályos (jelenleg az évi XI. törvény) és a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a Budapesti ügyvédi Kamara eljáró ügyvédre nézve kötelező szabályai vonatkoznak. Azt meghaladóan azon feltételek kerülnek meghatározása, melyek mellett eljáró ügyvéd a jogi képviseletet vállalja. A konkrét szerződés pedig a felek személyén, és az ügy tárgyán kívül kizárólag a jelen általános szerződéi feltételektől kölcsönös akarattal történő eltéréseket, pontosításokat tartalmazza. Ezért abban Megbízónak nyilatkozni kell, hogy az általános szerződéseket ismerte-e, megértette-e, és visszavonhatatlanul magára nézve kötelezőnek tekinti-e?

 

 1. Az ügyfélnek tudomásul kell venni, hogy szerződésükben foglaltaktól történő mindennemű eltérés érvényességi kelléke az írásbeliség. Azaz, az eltérő kikötést tartalmazó, az ügyfél és eljáró ügyvéd által kölcsönösen aláírt megállapodása, vagy valamelyik fél részéről a másik szerződő félhez címzett, és az által aláírásával vagy e-mail útján igazoltan átvett, egyoldalú jognyilatkozata, akkor és csakis akkor, ha az egyébként fennálló szerződésükbe nem ütközik.

 

Az ilyen eltérő megállapodás meglétére vonatkozóan, esetlegesen bármilyen okból szükségessé váló bizonyítási terhet megbízó ügyfél teljes egészében magára vállalja. Konkrétan: Amennyiben az ügyfél jelen szerződésben foglaltaktól történő eltérést teljes bizonyító erejű, előzőek szerinti okirattal igazolni nem tudja, úgy értelemszerűen csak az eredeti szerződési feltételek az irányadóak.

 

 1. Az előzőkben foglaltaknak megfelelően a megbízási szerződés, tényvázlat aláírása előtt a szerződésben foglaltakat az ügyfélnek tanulmányozni kell. Kérdéseit eljáró ügyvédnek felteszi. A benne foglaltakat kölcsönösen értelmezik. Ügyfél a szerződés minden oldalának aláírásával azt ismeri el, hogy a benne foglaltakat megértette, és magára nézve kötelezőnek tekintette, azzal kapcsolatban további kérdése, tájékoztatási igénye nincs. Azt ügyleti akaratával mindenben egyezőt írja alá, melynek felmondására az ÁSZF vonatkozó fejezetében, a törvényi előírásokkal összhangban lévő foglaltak az irányadók.

 

 1. A tényvázlat felvételekor az ügyfél szóban részletesen előadja igénye alapját, képező tényállást, saját véleményét, és megválaszolja eljáró ügyvéd kérdéseit. Azok lényegét eljáró ügyvéd vázlatosan rögzíti, de Megbízó azt és azokra nézve tanúinak nevét, irányítószámmal pontos idézési címét azonban saját kézírásával, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva postai úton, 3 napon belül eljuttatja Dr. Makó Klaudia ügyvéd 1062 Budapest, Andrássy út 124. levelezési címére, vagy irodája recepciójára. E helyett megteheti, hogy e-mailben juttatja el a mako.klaudia@webugyved.com e-mail címre. Az utóbbi csak az ügyvéd e-mail útján történő visszaigazolásával válik hatályossá.

 

 1. A megbízó által előadottakat az ügyvéd valósnak fogadja el. Azok valóságtartalmát vizsgálni nem áll módjában, és ennek megfelelően jár el. A kárigény előterjesztésére, illetve a kereset, vagy alperesi ellenkérelem beadására csak a konkrét történeti tényállásnak, az előzőknek megfelelő felvétele, rögzítése, és az ügyvédi munkadíjra vonatkozó fejezet előírásainak teljesülése után kerülhet sor, addig arra nézve az ügyvédet semmilyen kötelezettség nem terheli.

Az ügyvéd az általa benyújtandó és benyújtott beadványokat Ügyfélének e-mail útján küldi meg.

 

 1. Perköltség – a törvényben meghatározott kivételeket nem tekintve – mindaz a költség, ami a felek célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel (előzetes tudakozódás és levelezés költsége, eljárási illeték, tanú- és szakértői díj, ügygondnoki és tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége stb.).

 

A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni; ez alól annyiban van helye kivételnek, amennyiben a Pp 80-83. § – ok eltérően rendelkeznek, vagy a törvény egyéb kifejezett rendelkezése szerint a költséget a per eldöntésétől függetlenül mást terhel.

A megbízó elismeri, hogy eljáró ügyvéd teljes körű és részletes tájékoztatást adott a kárigények perbeli érvényesítésének perköltség vonzatairól, a bíróság hatásköréről (városi, megyei), illetékességéről Erre nézve további kérdése nincs.

 

 1. Amennyiben Megbízó személyes költségmentséget, vagy illeték-feljegyzési jogot kér, úgy az ahhoz szükséges nyomtatványok megfelelő kitöltése és igazoltatása, valamint eljáró ügyvédnek eljuttatása Megbízó kötelezettsége. Elmulasztása jogkövetkezményéért az ügyvéd nem felelős.

Megbízó tudomásul veszi azt is, költségmentessége esetén is köteles teljes vagy akár részleges pervesztessége esetén is, annak arányában a bíróság által az ellenérdekű fél javára megítélt költségeket (abban annak ügyvédi munkadíját) megfizetni. tehát próba-szerencse alapon pereskedni személyes költségmentesség esetén sem érdemes!

 

 1. Megbízó tudomásul veszi, és elfogadja azt, hogy eljáró ügyvéd tárgyalásütközései esetén az azon tárgyaláson vesz személyesen részt, melyen ilyen módon történő részvételét fontosabbnak ítéli. Ezen, valamint bármely olyan esetben, amikor akadályoztatva van, a tárgyaláson megjelenni nem tud, írásban kéri annak távollétében történő megtartását. Az utóbbi esetben a szükséghez képest előkészítő iratot nyújt be. Az ily módon történt tárgyalásokra eljáró ügyvéd saját költségén nem köteles helyettes ügyvédet állítani, de azokról megbízót előzetesen tájékoztatja.

A tájékoztatás módja amennyiben megbízó e-mail címmel rendelkezik, akkor e-mail, melynek vételét megbízó köteles visszaigazolni. Ha nincs e-mail címe, akkor a tényvázlatban megjelölt címén postai úton.

 

 1. Az ügyfél az első tárgyaláson, valamint mindazokon, melyekre személyes megjelenés kötelezettségével, vagy előállítandóan idézett, köteles megjelenni, illetve a tanúi megjelenéséről gondoskodni. Az ezt meghaladó tárgyalások bármelyikén részt vehet, de nem kötelező a részvétele. A tárgyaláson történtekről szintén Megbízó köteles érdeklődni, amennyiben a tárgyaláson személyesen nem vett részt! Ennek elmulasztásának következményeit eljáró ügyvédre nem háríthatja át.

 

 1. Több ügyvédnek adott együttes meghatalmazás:

Kölcsönös egyetértés esetén jelen szerződő ügyvéd ezt nem ellenzi, adott estben javasolhatja is. Ez esetre a Pp az alábbi rendelkezést tartalmazza:

,,Több személy részére adott meghatalmazás esetében a felet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy perbeli cselekménynél azonban csak egyikük járhat el; az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan. Ha a meghatalmazottak nyilatkozatai vagy cselekményei egymástól eltérnek, ezt a bíróság akként bírálja el, mintha magának a félnek a nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltérőek.”

 

Az előzőket meghaladóan az ügyintézéssel kapcsolatban eljáró ügyvéd a belátása szerint járhat el, minden előzetes, külön ügyféli hozzájárulás nélkül.

 

 1. Amennyiben megbízó megbízott ügyvédi iroda, ügyvéd munkájával nincs megelégedve, köteles a kifogásolt, számára sérelmes cselekmény, mulasztás bekövetkezésétől, vagy bizonyított tudomásszerzésének időpontjától számított egy héten belül azt annak megjelölésével írásban az ügyvéd tudomására hozni.

 

Amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy arra a későbbiekben sehol, semmilyen körülmények között nem hivatkozhat, azzal kapcsolatban semmilyen eljárást nem kezdeményezhet.

 

Az ügyvéd ezekről történő tudomásszerzése körében a bizonyítás terhét megbízó ügyfél köteles viselni. Az ügyvéd viszont köteles az ügyfél felé írásban, indokoltan választ adni, és egyeztetést megkísérelni. Az egyeztetésről szintén írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

 1. A megbízási szerződést megbízó azonnali hatállyal bármikor felmondhatja, köteles azonban helytállni a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. Amennyiben a felmondás alapos ok nélkül történt az ezzel okozott kárt meg kell térítenie.

 

Megbízó kizárólag írásban közölt, felmondással mondhatja fel a megbízási szerződést akár indokolás nélkül, de ez esetben, a fentiekben foglalt jogkövetkezmények mellett. Indokolás esetén az indoklásnak, tényszerűnek és alapos okkal történőnek kell lennie, mely indoklásban foglalt tényállításnak minden elemét érintenie kell, és nehézség nélkül bizonyíthatónak kell lennie.

 

Megbízott részéről a szerződés felmondására különösen együttműködés hiánya, vagy tételes Megbízói szerződésszegés miatt kerülhet sor.

 

 1. A megbízásnak bármilyen okból történő megszűnése, lehetetlenülése (ügyvédi tevékenység bármi okból történő szünetelése, megszűnése) esetén Megbízó semmilyen addig megfizetett összeg visszatérítésére igényt nem tarthat, ugyanis eljáró ügyvéd mindig csak a már végzett munkával arányos díjazást számláz, melynek kiegyenlítésével a munka teljesítése megbízó részéről igazoltnak tekintendő. E szerződéses feltétel alól az általány munkadíj vonatkozásában csak annyi eltérés van, hogy az a szerződés hatályba lépésének függ feltételeként fizetendő, és a vonatkozó anyag átadásával, postázásával válik teljesítetté. Folyamatban lévő ügy esetén jelen szerződéssel érintett ügyvéd az ügyfél által írásban megjelölt ügyvédnek adja át a teljes iratanyagot, és lehetősége szerint minden rendelkezésére álló információt. Az ügyet tovább vivő ügyvéd kiválasztása kizárólag megbízói érdekkörbe tartozik.

 

Sikerdíjas szerződési konstrukciókban pedig az igény jogalapját megállapító közbenső ítélet után megbízó részéről történő felmondás miatti szerződés megszűnés esetén a sikerdíj annak ellenére megilleti Megbízottat, és végrehajthatóvá válik.

 

 1. Megbízó tudomásul veszi, hogy az ügyvédnek adott megbízás gondossági kötelem, azaz Megbízott nem vállalhat és nem vállal felelősséget semmiféle eredmény eléréséért, csupán azért, hogy az ügyben a legjobb tudása szerint jár el, és mindent megtesz Megbízó érdekeinek képviseletében.

 

 1. A megbízási szerződésre egyebekben a Ptk-ban és az Ügyvédi Kamara vonatkozó szabályaiban foglaltak az irányadók.

 

Megbízott és megbízó kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződéssel összefüggésben vagy abból eredően egymással szemben a szerződés felmondása esetén semmilyen követelésük és igényük nem lesz, sem perben sem peren kívül, e jogukról véglegesen visszavonhatatlanul a felek lemondanak.

 

A szóbeliséget meghaladóan az írásbeliség, és annak dokumentálhatósága e körben is érvényességi kellék.

 

 1. Ügyvédi iroda, ill. az ügyvéd arra vállal kötelezettséget, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi olyan információt, melyet az ügyfél nem ismerhet, és együttes feltételként az ügy kimenetele szempontjából bizonyíthatóan jelentőséggel bír, határidőben, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 10 napon belül megbízó tudomására hozza. Egyekben a kapcsolattartás telefonon, előzetes időpont egyeztetés után személyesen, vagy e-mail útján elsődlegesen megbízó ügyfél érdekkörében merül fel, és annak eleget kell tenni. Amennyiben ezt elmulasztja, nem hivatkozhat az ügyvéd kapcsolattartásának, tájékoztatási kötelezettsége elmulasztására.

 

 

Az általános szerződési feltételeket megismertek, azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem:

 

 

Budapest, ______________________________

 

 

 

 

_____________________________